21 juni 2024

Laatste nieuws AZC

Memorandum
Aan:De Gemeenteraad

Van:Het College van B&W
Datum: 15-09-2021

Onderwerp: Tijdelijk wonen Picassolaan
Hierbij informeren wij u over de gesprekken met het COA die momenteel plaatsvinden over een tijdelijke woonvoorziening aan de Picassolaan.

Verzoek COA
Zoals bij u bekend heeft het COA het college verzocht om per direct de Picassolaan te kunnen gebruiken, voor een periode van in beginsel twee jaar, voor de maximale capaciteit van 450 personen. Daarnaast geeft het COA aan dat de locatie graag wordt gebruikt voor opvang van statushouders die gekoppeld zijn aan de Gemeente Alkmaar of aan de gemeenten in de regio.

Uitgangspunten college
Het pand is eigendom van het COA. Het college heeft de intentie het pand aan te kopen en na 2 jaar het complex om te vormen naar reguliere woningen voor Alkmaarse inwoners. Het college heeft in de gesprekken met het COA de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• De locatie in te zetten als ‘tijdelijk regionaal wooncentrum’
• 70 appartementen te gebruiken voor statushouders die aan de regio Alkmaar zijn gekoppeld
• Huisvesting van ca. 280 statushouders, omdat in veel gevallen de gezinssamenstelling vraagt om aparte wooneenheden.
• Deze statushouders tellen mee voor de taakstelling huisvesting
• 8 appartementen in te zetten voor huisvesting van ca. 30 Alkmaarse ‘spoedzoekers’
• Het complex na 2 jaar om te vormen naar een reguliere woonwijk
Uitkomst gesprekken: kortdurende opvang, vervolgens tijdelijk regionaal wooncentrum
Naar aanleiding hiervan heeft het college met het COA gesproken. Daarin is door beide partijen het voornemen uitgesproken dat er een tijdelijk regionaal wooncentrum wordt gerealiseerd, conform de uitgangspunten van het college. Het plan is om van de woonvoorziening 70 appartementen in te zetten voor huisvesting van ca. 280 statushouders, die gekoppeld zijn aan de regio Alkmaar, en 8 appartementen voor ca. 30 spoedzoekers van de gemeente Alkmaar. Het pand is eigendom van het COA. Het college heeft de intentie het complex te kopen en na twee jaar om te vormen naar een reguliere woonwijk voor Alkmaarse inwoners. Om de koop te regelen en het tijdelijk wooncentrum in te richten is nog enige tijd nodig.
In deze tussentijd mag het COA het pand tot 1 januari 2022 gebruiken voor 450 statushouders uit de regio. Dit heeft als voordeel dat er verlichting komt in de asielzoekerscentra (azc’s) teneinde een situatie van crisisopvang voor o.a. Afghaanse Vluchtelingen te voorkomen. Een ander voordeel van het tijdelijk regionaal wooncentrum is dat het aan statushouders die aan onze regio zijn gekoppeld de mogelijkheid biedt om snel te beginnen met hun inburgering, participatie en integratie.
Gedurende deze eerste periode vallen de in de opvang aanwezige statushouders onder verantwoordelijkheid van het COA.
De tijd tot 1 januari 2022 wordt gebruikt om de aankoop voor te bereiden en afspraken met de regio te maken. Met de regiogemeenten zijn we in overleg over onder andere onderwijs, inburgering, participatie, eventuele uitkering, WMO en jeugdhulp voor statushouders gekoppeld aan de regiogemeenten en de verrekening van de kosten ervan. Goede afspraken hierover zijn voorwaardelijk voor realisatie van het tijdelijk regionaal wooncentrum.

Per 1 januari 2022 wordt het aantal statushouders op de locatie teruggebracht naar 280 statushouders uit de regio. Het gaat dan niet langer om opvang van statushouders, maar om huisvesting van statushouders die wonen in het tijdelijk regionaal wooncentrum. De statushouders die aan Alkmaar gekoppeld zijn, zijn vanaf dat moment inwoners van Alkmaar en vallen onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Alkmaar. De inwoners die gekoppeld zijn aan de regio vallen onder hen verantwoording. Tevens zullen dan 8 appartementen ingezet worden voor spoedzoekers uit de gemeente Alkmaar. Door dat de gemeente het pand aankoopt ontstaat er ook een onomkeerbaar besluit dat de locatie ontwikkeld kan worden. In verband met de urgentie en vooruitlopend op definitieve besluitvorming is uitgesproken dat het COA alvast kan starten met de voorbereidingen, maar dat dit voor risico van het COA gebeurt. Met dit voornemen van het college wordt ook tegemoetgekomen aan de verzoeken van het rijk en de provincie.
Na 2 jaar omvormen naar reguliere woonwijk
Na 2 jaar wordt de locatie omgevormd tot een reguliere woonwijk, waarmee een positieve impuls aan de buurt wordt gegeven. De omwonenden worden betrokken bij de herontwikkeling.
Achterstand taakstelling huisvesting statushouders
Door deze locatie, vanaf 1 januari 2022, in te zetten als tijdelijk regionaal wooncentrum wordt sneller voldaan aan de taakstelling huisvesting die wordt opgelegd door het rijk en worden de achterstanden in de regio weggewerkt. Hierdoor wordt ook de druk op de woningmarkt in de regio verlicht.
Samenwerking regio Alkmaar
De gemeente Castricum, die met het project Flexwonen ook deelneemt aan de pilot Flexwonen van het ministerie van BZK, is vooralsnog enthousiast over deze verkenning en mogelijke deelname. Voor eventuele kosten die gemaakt moeten worden in het voortraject (bijvoorbeeld voor participatie) kan wellicht ook aanspraak gemaakt worden op de subsidie die de gemeente Castricum heeft ontvangen als deelnemer van de pilot van het ministerie.

Reactie COA
“Het COA is de gemeente Alkmaar zeer erkentelijk voor de snelle reactie op de vraag om op zeer korte termijn de Picassolaan weer te gebruiken en verheugd dat dit tot de mogelijkheden behoort. Uiteraard zullen wij ons samen met de gemeente inzetten voor een snelle en goede informatievoorziening voor de inwoners van de betreffende wijk. COA werkt tevens graag mee aan de woonoplossing voor de langere termijn voor de nieuwe inwoners van Alkmaar en de regio en ziet de gesprekken hierover met vertrouwen tegemoet. Het is belangrijk dat zowel op de korte termijn als de langere termijn een goede inbedding in de wijk plaats vindt, waar de COA-medewerkers zich volop voor zullen inzetten.”
Communicatie
Volgende week wordt u nader geïnformeerd over de wijze waarop de buurt bij deze mogelijke ontwikkelingen wordt betrokken.
Vervolg
Binnenkort vindt er opnieuw overleg met het COA plaats. U ontvangt woensdag 22 september een nieuwe update. zodra nadere besluitvorming mogelijk is, wordt het aan de raad voorgelegd. De reguliere raadsvergadering van 23 september lijkt hiervoor te vroeg. Indien nodig wordt hiervoor een aparte raadsvergadering belegd.
Door het college gemaakte afspraken over de Picassolaan
In het raadsdebat van 13 september jl. is toegezegd dat nagekeken wordt welke afspraken zijn gemaakt over het gebruik van het complex aan de Picassolaan. Over dit gebruik zijn door het college geen afspraken gemaakt. Wel heeft het college naar aanleiding van verzoeken tot opvang van asielzoekers eerder uitgesproken dat er bestuurlijke bereidheid was om bij nadrukkelijk aangetoonde noodzaak en urgentie mee te werken aan het vinden van een nieuwe locatie. Omdat het huidige verzoek statushouders betreft, is het college bereid mee te werken aan een tijdelijke oplossing op de locatie Picassolaan.
Het is ons bekend dat burgemeester Bruinooge gesprekken met buurtbewoners over de ontwikkeling van de wijk heeft gehad. Daarbij is gesproken over de wens om de grond waarop de Vluchthoef staat te verwerven en daarmee een nieuw deel woningen aan de wijk toe te voegen. Voor zover we kunnen nagaan passen de inhoud van die gesprekken binnen de voorgestelde lijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.